Privacy Statement - Connection SGGZ

Dit is het privacy statement van Nu Stoppen Met Gokken statutair gevestigd te 5613 CM Eindhoven aan de Nachtegaallaan 3, Connection SGGZ

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens, waaronder medische gegevens, die je mondeling, schriftelijk of digitaal aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, een contactformulier op onze website of door middel van persoonlijk contact met onze medewerkers.

Algemeen

Wij hechten groot belang aan je privacy en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van je persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de eisen die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de specifieke regels die in de zorgsector gelden voor geheimhouding en bescherming van medische gegevens, zoals:

 • Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)
 • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)
 • Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz)
 • Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • Wet Langdurige Zorg
 • Wet toelating zorginstellingen
 • Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector
 • Wet verplichte MeldcodeHuiselijk geweld en Kindermishandeling
 • Veilige Principes in de Medicatieketen
 • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg

Nu Stoppen Met Gokken is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat je persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden ze worden gebruikt en wat je rechten zijn op grond van de AVG en de overige relevante regelgeving. Naast de AVG zijn de regels van het medisch beroepsgeheim onverminderd van toepassing op de verwerking van de gegevens.

Overzicht van persoonsgegevens

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij in ieder geval verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN
 • Polisnummer zorgverzekering
 • Diverse gegevens over je gezondheid
 • Doel en grondslagen van de verwerking

Je persoonsgegevens worden door ons verzameld en bewaard om je goed te kunnen behandelen en je kwalitatief goede zorg en ondersteuning te kunnen verlenen. Bovendien hebben wij je gegevens nodig voor het afleggen van verantwoording ten aanzien van de kwaliteit van de zorg (doelmatigheid en rechtmatigheid) en de financiële afwikkeling van de zorg/behandeling. De verwerking van je persoonsgegevens kan voorts gebaseerd zijn op een wettelijke plicht, bijvoorbeeld de verplichting om een besmettelijke ziekte te melden op grond van de Wet Publieke Gezondheid.

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het bereiken van de hierboven geformuleerde doelstellingen. Indien wij met betrekking tot de geleverde zorg of de behandeling een medisch dossier in de zin van de WGBO over je hebben ingericht, dan zijn wij verplicht dit medisch dossier 15 jaar te bewaren, tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor je gezondheid of de gezondheid van je kinderen.

Toegang medewerkers tot dossier

Je persoonsgegevens worden door ons goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Medewerkers die geen behandelrelatie met jou hebben en niet rechtstreeks betrokken zijn bij de geleverde zorg krijgen in beginsel geen toegang tot het medische dossier.

Alle medewerkers binnen Nu Stoppen Met Gokken zijn verplicht om vertrouwelijk met je gegevens om te gaan. Deze medewerkers vallen onder het (afgeleid) medisch beroepsgeheim of zijn gebonden aan een contractueel geheimhoudingsbeding met ons.

Wij houden van iedere individuele medewerker, zorgverlener of behandelaar bij wanneer hij/zij je dossier heeft bekeken (‘logging’). Je hebt recht op een elektronisch afschrift tegen een vergoeding van deze logging, zodat je kunt inzien welke medewerker, zorgverlener of behandelaar op welke datum je dossier heeft bekeken of opgevraagd.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Gelet op het medisch beroepsgeheim en de privacyregels van de AVG mogen wij je persoonsgegevens in beginsel alleen aan derden verstrekken indien wij daarvoor uitdrukkelijke toestemming van jou hebben gekregen. Voordat wij je om toestemming vragen, informeren wij je over het doel, de inhoud en de mogelijke gevolgen van de gegevensverstrekking aan een derde.

In een aantal gevallen bestaat er voor ons een wettelijk recht of zelfs een wettelijke plicht om je gegevens aan derden te verstrekken zonder jou voorafgaande toestemming. Hieronder vind je een niet-limitatieve opsomming van deze derden:

 • Andere zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij je behandeling
 • De ziektekostenverzekeraar, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de ziektekostenverzekering (claimbeoordeling en materiële controle)

Voor het verstrekken van informatie aan bovengenoemde derden hebben wij geen toestemming van je nodig. Je kunt bezwaar maken tegen verstrekking zonder je toestemming, maar het kan zijn dat wij dan niet in staat zijn om je te voorzien van een goede medische behandeling.

Recht op inzage

Je hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van je verwerken. Voor zover deze gegevens zijn opgenomen in een medisch dossier in de zin van de WGBO ben je gerechtigd om je  eigen medische dossier in te zien en daarvan een kopie te ontvangen. Wij vragen nooit een vergoeding voor deze inzage of voor het maken van een digitale kopie van de gegevens.

Het recht van inzage van het medisch dossier geldt voor volwassenen en voor kinderen vanaf 12 jaar. Voor wilsonbekwamen geldt dat de vertegenwoordiger het medische dossier kan inzien.

Wij zijn niet verplicht om het hele medische dossier aan je te laten zien. Je krijgt alleen de gegevens te zien die over jezelf gaan, zoals behandelplan en behandelregistraties. Je hebt geen recht op inzage in persoonlijke aantekening van zorgverleners, behandelaars of medewerkers. Bovendien kunnen wij inzage weigeren als de privacy van een ander daardoor zou worden geschaad.

Overdracht van dossier

Indien je overstapt naar een andere zorgaanbieder, is het van belang dat de nieuwe zorgverlener of behandelaar op de hoogte is van de zorg die door ons is verleend. Op je verzoek werken wij in beginsel altijd mee aan de overdracht van je dossier aan je nieuwe zorgverlener of behandelaar.

Op grond van de AVG kun je bij ons een verzoek indienen om digitale persoonsgegevens in een leesbaar computerbestand naar jou of een andere zorgaanbieder te sturen (‘dataportabiliteit’). Het recht op dataportabiliteit geldt alleen voor digitale persoonsgegevens die je zelf actief en bewust hebt verstrekt. Hieronder vallen ook gegevens die je indirect hebt verstrekt door het gebruik van een dienst of een apparaat, zoals door middel van bloedafname, een pacemaker of een bloeddrukmeter.

Het recht op wijziging of vernietiging van medische gegevens

Je hebt op grond van de AVG het recht om de persoonsgegevens die wij van jou bewaren aan te vullen, te laten corrigeren of te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).

Voor zover je verzoek tot het wissen van gegevens betrekking heeft op het medisch dossier in de zin van de WGBO, hoeven wij niet aan je verzoek tot vernietiging te voldoen, indien redelijkerwijs aannemelijk is dat verdere bewaring van aanmerkelijk belang kan zijn voor een ander. Je moet dan denken aan onze belangen in het kader van het afleggen van verantwoording over de door ons geleverde zorg, of het belang van je nakomelingen in geval van een erfelijke ziekte.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor meer informatie: cookie policy.

Contact en klachtrecht

Wij nemen de bescherming van je persoonsgegevens en medisch dossier serieus. Wij hanteren passende maatregelen naar de laatste stand van de techniek om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@connection-sggz.nl.

Je kunt een verzoek tot correctie, verwijdering, vernietiging of overdracht van je dossier, of een bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens ook sturen naar dit e-mailadres. Je kunt uiteraard ook telefonisch contact met ons opnemen en mondeling je verzoek doen.

Indien je contact wilt opnemen met de klachtenfunctionaris, dan kun je het klachtenformulier invullen en naar ons versturen per post of per mail. Hier vindt je ons klachtenformulier.

Wij willen je er tot slot op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens door ons.

Juridisch: Cookie Policy | Privacy Statement | Klachtenformulier